Skip to main content

Full text of "Emery I. Gondor Collection"

See other formats


mçv' 十 
7 NÉPSZAVA …鳥" Уарі ¡„ta t dr. Zentay Dezső к'-' 
la 

I ■■ 
'丄' 'Л'г. 

jut-" т 
ol у 111' 

Ian "'' 二"; 

, : 二 亦;; :〜 iïïlJts'î 丄 

&参 Г"'::"— 一; as 

1'.' ' ' л, ,<т 二" Яі'"'- — і Îmï "-5с' laSU пММ 

:'■ "">ek ѵгК-І . Ж тіІЧЛ 、"- 。戶 w ; І';,"" ';,^; 二: 

' I ■- іЬ-гп 叫 :,.',.v,ih Ol /^ѵѵеі « j'«>J.;.|;7jÎ 

" ' "" 'ii'ö'k Mn » "i'ilw.'e"^ 

Viii;>4u.iK bói iM-.'il. 

S mprl " ,''*、"",''':. „1, ii 142 h„.li>- 

1.«-««« П';Ѵ;^.'!.?:к :•: í^U^íwb 

,,rw"l'- ― 1"- 1 \\ãr.- litu 

Bftl VI I- . 

ѴоЬЬг» ' 

(ЧКУ 1.1 

mok '■ 
■'1'"' ni y II 11 «vúnyt-|; 
■j " tùbl' f"'''" 

'-, 1 'kólii'i'- Ivl j'"- 
I csiik '■»//• 
V. 1 - 
..Ir» 
、t'i- 
■ , I II ivJik 
'"- l «*e m6,i. ''',■' ,, ,,„r .-v ,,、■ .,, I 、 ■ iiil- 

| "'h„Kv"ll7. (■(:>'»•'-■ к' 二 w'ùl»'" к,;'"'"," / , , 
S 二 ki ,' jou-» '"f""';^'- ,,,,b ,- 

{•-(■'I . ,.(>«( "'" 

,」,<i, I 11 l-t I -' , ' , 卞,, :' nem nifffi-H""íõ 

- 丄。。 

olyan ...«yíoDl- 
U "、cK"ó»ülí küwlebbroi. A n -, 

l'.-4i --、 ■■ , 卜'. 1 , , 

. ."T'Æi:'. Л 

Z,','l?l'>í ';Í U'i'l'.lm'k nm icrli e- 
-、 丄' 

níli.ajiwl avril I- - 

I шія :i íiilajii' '1'" - - 

"1,',,.:,'" ^y^^ûllun,. 

■'' I írok till к 

ï;^'':'"、i*'"''l''l''" '".""f"';'i; 

^У,**' ■ ..1: kuuk Í4) Imzuk 

、.'"、' ',, ,,, , ,',.L 、<«k ViiWl 16.309 
J,.gyr«ñk Klo. Wy Я '' ''' 

volt fi Ѵ"КУ ' 

hiílyrtl, .-J S'' 

工'" ;二。 、' 

йй: ,".'й"гѴ 'UV- 

,м,: ,„¡|i'"; ptHaO volt a" 中, l,,.rjiiv(:il「li']:: ln、'",'|?' ,,«î ,n,.r...U. 
rí*/ il ko l-i .>■'"? .гчЬч.!; 

1,1., J【,、el',m。(;','¡¿,,i、'='-ib',,, 

""。,,-, akik кіЫ І ши. І i « 
.,, I, ,,.л- .1 liérlun-ü'-bin' tulliiil.iiiiJ 

"';,i.¿¿¡ ,W í,,i""l"j(i" 顯"" í," SZEIEKTÓDÀVAI 

ÍtŰI»re ' ' ■ . ! Il яя 

С ^ iiíx-ról 

■M rr " X i^'t u húrom 

Л 10.1 1,,",、'.1""'0" I іч *'U^rU Ifi- 
I 4 : ші 議 t'" 

I, , ,,山 > 'I ; J- "f/Ü J"'""' módon ,Ч.Ш пи-9 二 7'' 

ш-ил 'if', ?Лн eu í.': 

ív,,, Я1 ÍÍ'W;::"?;;,,,^,, 

w'A- 力,, 'í, í'rrf<.(í<íA- /uW;«- 

k'.l í,rfí"'.T" rurrlui. , 

\, І.І.Г.ІІѴ. ii(iiro*ok Гоі» 1 ІЙ- 

,ik,Tillt пиігм-tííi " ЬІіЛі It 11"',- 
;,; ,lí AÍM««oí( fi 。 '■<»"'"。, 

S 1 III " K-K u мал. I; "tv i.'c'" : 

.^ok («S) ''1"1''、,1 V-'V 
I-J37) veii'lm-k. m''íí" i"': 

':.,r:,»"i/'" I '-" to^rk іда). n>»j'i ;; 

í::l ¿íUmj/ííí... Uaey n"'l';l>c»li: 二 

\Ь гі (m r-v M..it 3í)-.'.-l "'..ц- 

Л ?』 i czniott 

: íi-iicJt t'。" liJbb háan. Most Пз\ 

Állítsd meg 

a kis bajt, 

mielőtt nagy lesz 

A MKi.-KLK4Nf.K W。" 
iv.. "h 脚 "■' ... „i*h. I I 

,, mert »avwoii o' 

J-í:-^ ,- JiU ,-。 工 

Т' к M OHS.> HOGY MIN. 

■、 КЖ"' 二". '""Л 
1、","" IHIIIU7 ИИ lint» J™ 

ЫЛІШІ— «lloníb»" Wrœ",'' 

I Pharmar¡n (; у<І«ѵ«*тру«г R'. 8 

ripvii:»! magrãra. bf?"'"'"' '." 

;, ,1 Intnuk Д ЬЛіІчі 

ViÆ« 一 

ь。 '.ud/ -M'jt 、' ■ Л, \иЧГУ 

1 ri il I. Л I 
•ST- nil ІОѴ-тп i。k'"w"nfç k-toU^'l^ . 鲈、 NÆPBZAVA 

На megszületik az a gyermek... 

Irta: Nyigri Imre 

i- ? Ь SV 珠 二 二;' V: 

"卞' 、"山 , lUi^r í"í .1«) lm). г пг.и,..1.1. 

„. .,. ,„dt -Vi nkbri 3 bdvtt " *¿ ''^ ^ van-c, iiVi вдЛшоп- fn*, Ік.г !. «ц.тиЛПпИв! »«rtü UiK 

".|.-o.J.m ,„.--i01.r¿.l ïi-i-^lwlUTi ,п,."у'.г fulvak. Л 、"r.li,,',,h" telle. 

uerott - и /.--ly" тояі If.^tkAbòl "'-ш 1<-Ь<-1 bitnn/.luln , 

脚 tùbb Ініга. S" öl," л batár в vil"' «íf А b^ay»í 

„ок. К»гі>и>к 2A-i>iik -vi b»4^ L. Й »áut4. Nngy A.m"»líiik e、 * " 
IMiek ii,'liit WiO'W'O \4f.aeo\ le Wuk Ко vue« Mvùnok „fniav" ,';t,'" ;, 
ЬаШ Л bil tbírjbv <'(!'■ W. közül тШід \иЬЬ it ,'7'" 1 П(і1<ч1р/" 

m-TÒ\ 294-го RÜrüsöilMl í;»^''|;"^lpcro.i(y Jut el яргй kopoTtókba l -. -.. 

、' ' чып ÍO— *в". • Uo- 

, ,1 , I , , I . -"к кілша, " ílvp- 
k»Ü letelte L îir,* 霧 iifiii гі 疆 I 
1 év» kori- Ax állnni sflV Ttilwrl tart el a 
falnii. Van oti кйпіог. кгУ'в, 
моІсяЫг/і <•、 esetni 5r. 一 A ЯУ^т- 
nirhrkr (- гнпк clví'tve ѵІИУ" 
vnlnkl. 

,,、 lii,t;l,:. V I (■pile It 

Il vi nV,l 
I »11' 
Г -, „ t,,hi '; h li fiar. Емк kõrtíi 
î' 17 fñiskolni ілшіг. 
ТаІіЦіі '' '■■ ■-' 】2Т míiÓT'".' 11 ;іік"іі>.ѵі'Г)<к, "'I i rói 1 
13 

f. -ti I ем …'- r;,,,T.;)、vi'『,.'k, ",l U-c.ukD.-.h '■;; ,,.,' 
A «ffri""6e " ■ bftbonn n что- r„ruk.iak u '»^'"'»'if" .,K,.r 

16G mor .Га lmi«tlnD«ÍC i.njùk kí.n,l l ,„.,„¿knt " "-, ^ 二', , --— ―, 

1 - Lit: ujMüloltrt. hil eUÍ "rii'At '"-Uv-Tfkck "i'-'Uul; Ьоку ';^1> L т,,。уог i irf.'Ari-. mcrjrnrk. 

.■i.hi.j(f"tin H vUiiKbn « "!" ШШЫк roíim. Ьоку t^'j"»''' \г»гг kl tiidinf Л ttörnyctlthátii. 
. .> I г »resi m II- 

I йіопііі яііуа, nkÍDck гбпроя 1032 december 25. 

Л wainot viri-W pnrl.já", ^ég mio. 
lie 7nw-rfíí"'"" halni 丄 шад в 

йоП logv cbb" п,'ш lehot belr- 

L "Ж. l.b/.ru I"'' OVrnfck 
;,],, ЫаГіп.-у '"•〃" maradt 

bt'. I .'1、1"。 п iryerckpt. inlndon ri- 
olv ля 'm 

л ji í4J3iíi.>;ftHj/ I4'm'、 ' ' ,, 

неЛ jfi fíi^Mioiop a "卜 '1 
иг Wvpa hcM*dre- І)ш、", 
biïtvkJisiijjïi кгм» íovAbhrn U ott 
mol ol Al il stvsàuy c-M 巾 P"'*: U'Jn 
пМЛі " il kÎMÎvnft hoju. a^^гrfi\ 
іЫч iVíb/Jií iiu>' fárnOlübbíi- 
-■"Лі,、 Itornvénobbí? tcsïl, idoclonl 
puflKÍulu«úv¡il JiR AnyAf, akí ГЛ.І"- 

пѵ 續" г " ¡17. elet^clU^ir fcrsol>b*o- 

*"í?í¡'。í^éírlíi огѵоя kcrttl л bázhoE. 

eíviitt. morí kjniHnl aWnf- 
ii'ík irvrrrkeikot a +,kl 脚 w'kK'l ■ 
flrtPlml lilAnvnllt mtíitt nem vhk fol 
ГІ ffí/íMí^ímòtíí fakadó »lannt. 
Ttt mkiizik vKsia, hoffV 

mcir^fl&Húk ural eit o ní'i'W, 
ctirri Dirtncb m 化 heicdlzlïleu 
lu ffyAniLhT¿ssal 

V- 

kDTïk '1舞 ,"cj't Solí KrI.zUiHnnk koll iiiég 
,1 mol Ir И mf-^.'^ïiili'tnip, hogy lalnjviibe 

ti, ¡ÍkUim- Olí í'','i'wj〃"'b n í.fjutinrtxsíu. Ші 'ЬлхаіЫи ― "rról hallffïittmk a | пек. Nincs orv «I, ni ЯР» ¡r^óff"iM, 
D i DC» ió UpUIck, 

I lüHbn ¿11 \І uúuút^n bordájíi, hiö*'a 
HïOTTiii nnye. nklnck гйпсрл 
fircÃD ЬвгЛть(ійкЬап Wtcn л bor. 
u"'rt nmraH-o bnnjUluu grerck« 
hjOaltae kgyånål merl 
nem kWÃfiU лпппк а mûga 

Minden íTífí'káiry utAn o**Mtflr 

nem voit, nki sinht^ It^^r^ J.U 1 л /«iS/rí oí ¿lct¿rt. 
meitduxMia ri fjohnájü. ЬіОІІсолі^еК '化 、、^ ^ milHÓ cmlácl йпіі<фЛ 

" ino;Uchüjftt éli rArtók 、."n-c, Aki bailia n halk vínnyúffó- 

崎 ...... 。 「一 Æ? ? 

1Лттнго»и <1c "Wcl* ott, ft. lemetói l— ,"一 .„-'"in-v ал utca Irvéltaknráia пШ «воИ 1 N>tij tmi gárnl. шргі 

ri.^r.' k iiwi,l"orviw e»¡r> "J,e,'",",,l "'b, r"í6J"ÍJtin í-iPiiVí^d. 

я olt n utàm U'vi-leUj^^j ш(.мЧ <^Uja"yi*KoHAk Ьо/.м»(ѵ»По- 
Шіі cl as ішу:(іѵп1| TiUrul^àï. нуотпп'к m rad. nie г I 

A r。t levcbV eiorosno l^padUk 
AI ізі>'01Ш tíHli^hri- ft lyo- 
kdök iv^y öHüíWtPlí a Wh* 
dcdet, bor y nii^L' De ГвиЛк, 
ашіг kiérnek о iupdIoW. IrU: ZELE ZOLTÁN 

UUáapapirrol todött o^tíálon 
mer en a 。 «ftf^ll*^- Kútfi/ma ét 

S hová napfénif m а /àldhc 

xàjt oduk 
gõíHh borona k^f^dc ti. 

Ji/incg raifú ténu, піпсѣ 一。 《 гЛІлялл 
― ím. Cl о "w'vrr rm. 

lékexunk ― 

t már Шот is a húban futtaàá 

maçvnr falut: munkából hmotérC 
итаплк iífy íerif tu ff oie <u omonv' 

^rí táttad e vaou ajMÚ ^Шс 
fíhiñttoft ií,/ íbfH Miinvkké 6wn«L 

Ext tâtiad-e vt^fJV ^hrsrn boíuonava. 

Pőrit. utcúin tUmoílíno" ihif^nnfk 
a Lakomát 一 кглсгй piktorüm! 

Вааита ―, hrrino ― * mio néføm 

clébt'm tünnrJí ctnrha п*гЫІок: 
asztalra rjtcit tzahoüat /cjf/c 
S mint MÜrü árnu " éhű4 arcokon^ 

"•ínf gsrmrikbrn n Arormof tekintet. ¡Mm> 晴" tàdcmeU* íór ¿«í, 
Міпііспкі ébcïlk. de « Iceîobban ѵайУ bcU*ptiK7tu1nak. vaçy tul- 
élik fi hûlùIrlU^nl кйіЙРІгшЪеп 
nem ѣЛіцііі üket *eokl. 
VMáraftp ft TAdkõban ft ^іліцу- 
Tá«ér" с. operett Ибп-Іпип, 

B#tf6n л ráílii'ibnn n M- Wr- Oliera- 
bbz «.Ja not vile*" düadáiA 
tek ]¿zaB formol ÓdAüAiiak kínlódó 

A nzapornd" ée n »oltaeodae ів- 

tf^nl rs^méjôní^k aijTonÜDHrpeU é% 

A moGil&Dl Karncsoiiykr^r ЬАоу 
fi", шлк"г (Еусгек лмЪап bele 

Kl moD'l uprõ коііогвбк fölött 

Îydstbe»x6dttf Ki kulrtljji m лпуіи 
ц он ocseni Л V I ' il e I МП félredobott ak* 
fáinak sorsiitT Kl л »okjnor- 

mrkt^H unvÀk iinopW-n clmoortott 

fUTîck 'I vtodern Bcróde^fX "化 
ïielvlartôk. Ьіигкоп olígedettelt Ы 

IrU: SCUAFFËB ZOLTÁN 

tcgíjUk le n fcffjjvert 
hfttaiá szctnünkrt 
I иг juk а ѵіГлнгеяі^дЫ^: 
fcc/r.,sfiAr а jclzõ c-üttogof. 
-Woflí t-sittiljon el háborgó 
tr-lkütik í*a a o。ndota¡ok tørmåo* 
titjãn 

agyunkban а végî (jporoizkálô 
ormdolnt oirjan Ісиисп^ mint n ЛЛ, 
Ел та í'tÍH és tuUos 
ff/tjforut(ín kell, íiöQis AaWjíi 
ti cst-ngú hivő 5CC1ÏÎÎÎÎ; 
¡rrtvk ― jertek mind 
ti közös sorsban él6h\ 
Arvotokon a Іслі vár mmoljjávoK 

Jöjjetek ,"'rtd kik egu hiten 

meri ma ünnep íétíZtn: 
mÇQ váltó яЫМіІс. 
1932 december 25. NÉPSZAVA 13 A Schleicher-hormány 
és a német szociáldemohrácia 

Irtai Rudoll Breltecheld Amint шАг Uibb liben tapaerUil- 
t„k. kúl 化 tutvérpArtjnioli Ше- 
hcn ri' Síben "'ve* (.ilfoKiU ur"lli?- 
,Hfc n vómel «o<-lfililrrriokrúi*lnunèí 

«íoio'M illclñeii. Eíórt ЬіяопуЛга 
jó leiï. ha riVílctfW'lil'i-n isinprtel- 
jufc a helvKttet, 

Állapítsuk mes шбвегуисг, üokí- 
n november G-l biroilalim Ry'¡lW 
v¿las"áaok iiwn Іічгідк letro kor- 
m¿nyUéDi-s tübl.síftet. M''K«"¡'t 
il |0Ы)Я('іс. ni.ifly a folomliilaU I 卞 
núnlmí gyulcüben ― leK»Ubb el- 
i„^letb<>n - mesTolt. A ucmictl 
,inclnlWAk több mint barmine 
mnixlàtiimot vcï.ltetlek .s r.inj'li 
k<)vi-tkoT.I¿lieii ft nilntíii IPKïbngUU 

lett volna 。1('«оп(І6. A иі-mct iieii.- 
7<tirkm-k kpUett vobn r^-jllskoE- 
„lok R boellclólioí. 'If Hitler " 
Huge libere h Ivei nem Шіак ¡ncit- 

(.irvoiTlí. 

ilyrii kórillm*t.yek kötótt "ігу 
lúl"'.". mtntha a ІіЫ— ^f« .'''^';. 

1" miül fi jul i UB ЛІ-lkl 
、 ■ • ., ulAn. Pnpni nw'-sle 1*- 
moniliHt I> onnek nem аг а nwiT- 
ім"ет— volt » lofff.、'i'o<"bb indi ; 6 
'•кл liom- Il koriiMwiy лаокіліп 
a к6тч>кЬсп " a bllrh-t 

и.ІѵйіЫЬёк. ' ,mej""\k"<^ 
ІірІУвкео ftbbAii ыиікліітк. ІіовУ 
miti<](m тЛ* ІеІіРІб*^ кшапа 
,it¿n Bruulne utóda metrlnt vUwwi. 
Urhot maid. , 

гаІШ nrm voll mruUf hor- 
örvendő hdttó gondúMoktól. De л 

чікеггГ. nemltf^D wftl'eU* ma- 
u'-it. Nem l^riiyalt тім partokX« . 

(fotóéival Ій 腦 * omis 
vésiti elutu«>lt<>tlit a kapott тек- 

ho«y fiüewbndnl Papen düwlul- 

Kónlteo акопЬпп аппѵІга metJ- 
ггйкШИ а I'aprn knncelldr rrnd- 
s;er(i és md-ÍKfrfi іг<Ы való fUen- 
sitii álláêfoiíMáa, hriOU nefcí maaa- 
nak ii kctuori támúdtfik. Tulojilou- 
Upoa mnr мак a btrodnlml olnob 
Mffrt、,lín(b" bioilmt oinlnn-dKí. 
111, .1 intil) mlnieeter eWiiltcw> 

f,, , i,uvul ьгешЬс» ncWl 1* 

rrixrdiiK.' ki'IUtt. 

Л ■loclálflftnokriicSa л vàUAgo^ 
napokban kill-nos '''""''Kpel Wl»'" 
ГЙІ Pupea fll-Mi. Ni-mwiik 1н',《ч1сі- 

|,.|to mluU. linm'm «аіті i', rat.rl 

khlcsi c»apá»t jolcnlmtl urra u Vor- 
luAnywtre, nmcly n, ,,ui Wlnmve- 
M,tís" т.Ш\чіа olivtl " parlaiii.iill 
ІііІіЬм-к ЬіГіпуМ ftktirta ("'"oilï- 
„„Uii. bogy гпгкІіП InlpruálllUft a 
bürokrata .,(cbõbb«ÍKÍ állam ol" 
я" « I kotmwi jTiiódo*ilt¿e»kko 1 nicg- 

epóeita*. , 

bï » Papni ellen folvlntott hevcb 
biiidclm.mk Шіьии Ыігііпшкпііі 
»iiioiiyiira Ilit u hitel ktUettP. Ііок> 
liajlntiduk kttnónk luegettycini 
Si-hlclchrr l)ibíjruiikkfil. nr i.joetli-ii Szilveszterig tart 

。'" KaréMonyl wíífironhl 

KES/.PEN/l lib-^/M-.li CSbBb! 

Baria é» T«r»a 

VI. pftílm""'" 
lUbf^Pl^til 》i 

К4рм 森 rJ""' "tem )Ф. ri'kUiUH Vil. ешЬетІ aki в dol(tok ¿Uás» 

Hnt Pnpen ""da lehcMt Eit я 
ГйІІеѵЫ lalfiD t/ivlñiti mée " '■ 
körülmény i«, hoffy Sehl«^icbrr 
lîcvcbô» & elöli Ulf y II ^глкягггѵси- 
lok vcKetóltül. mint Шсш U tiieií 
tndAkoltn A víOcmónyiiiikot, A víiU>- 
háirbun awnbno Papcnnri лгсмЬг» 
tariuaitolt f"'fí""ò nwonfarlastotf. 
grmmik^peu sem jfilfntcUc SchUi 
cher tit's való ѵоп:0іІ0липШ. Па 
¿]ff ñz 11 j kauct^Uár С1ІГНПІ kct.u'í- 
bcü lelt volna ― amit uom hi*iú'ik 
一, iigy я uiegbpjz^k'stk folynniifi 
гі^у n pórtmik, nãut a Ьіго<ІпІші 

ni tbirko7^tniból hfimfiroAíin m^'j- 

drriiokrátña a ¡cahatárotottabo ci- 
í"'-'4'i álláspontot foglalja cl vele 
nrfmhcn. 
Ignu hogy Sfbielch^r *ок vonat 

MimkïwkelÔU Ид^/еягЬЬ " jdríí^ 丁 
^аЬЬ Vgy az ешЬ(.-гі>к. mint a іЬГ 
ffok kcfti;*,óhno. Till 山 i、rí¿k、* vu ti könnyf'lmü огіоѵяв щагоііі. Srhlel- 
oh(^r tudja. Ьоку ѵанііик akmUt- 
1>1'к, otnclyfkct OfMn lőhet viik- 
шсгікмі álu^ranL 'Mini kWrlch't 

е-ъ&М akiïilùlyoWiit. 
\¡¿y mcs»£Akilja иг аІкоІшЛпу- 
móilwUAb vliàj"- Хеш шІиіЬіь 
me^gytiwirlöU dcmokrftta I t-n не, 
Ьаи«ш. merl пот ft karja іПаш- 
joffi kUérUtexjÚM^kk&l иоѵеЫ л 
gn2ÓtiAkg\ nyomorból siármaiú vc- 

i«"k,wrvc»rt-lvcj fliAXibeiL Ny'*" 

ewkkd ax lut¿zk«d¿eirkkpL и pol 
gari AûjtoûM köanyü »r^rrel el- 
nyerte " „íiiochUíe UiborDí>k"oUnot. 
Л s£0ciÀli1(^iuokrácLA1 лет War- 

toxtatd^ára " birodalmi каассИЛг- 
mik лг az elóe^kenyst^B^ sroHrct Chert 讀 ÍPP<™ abból A fából f*- 
raclAk. amclyból Papeat tie 
ta \ѣ ugynruihban л* frrfloocn 'w 
fflfíf. Айиког кІГ€Іс7ги«-п ¿tvc-i; 

сіаІШа jata^lniokal <U kotetrUti- 
JájAnnk л kiiíponljiivá Irtí- 「1 

r^çUOl. ib^intvn elnöki kormónU^Í 

г?1тігік uUratùb" ezirtna^Ulja. В» 
habAr imsyoïi W tndjiik. hojry en- 
nek a kornïftïiyHpusnak » | 
і^нл с«лк aiírt ІеЬеЫвмі, mert в 
kouirounisUk és n nemwU ^госіл- 
listák em'clôro mtJïb.>nUiàk л І>ог- 
iHmectartvmtiat, kmylMonek vn- 
gynnk Diefffnjradnl tùle m i eden U- 

Srhîrichrr trhàt Kcmmlf^lr tdmO'\ 
sjatti^t nem várhat a s^oilaUcmo } 
ктшіШІ éê lm пгі nVnrja. h 叩 У 
trkinirlyi korniàDFÙnak ѵМд 
milyen Darlnm^ntÃri* hAllí^ret riJ- 
jon. Wilí^rrf krtt fxcki tncarpíjcz- 
„ir Do ópt"'n ИІ tAiPEnlTmk Ildi". 

míny-^óíf^ lioity Пггігог Slru«*ert 
a ЬігосЫІшІ когтДііу UffjAnak ? 
〜y,",," р'іг"、, ïM"l"'''Mm 、": 
иісвпуегІ*, Mn" m n ііпіГУ 
morlil íüU fí"',Vf/f mnoíitorlatt 

d^mohrMáh í'.i 1 коттипіяЫк b" 
¡fíUnnUuntÚQi jntaslatàrol ^zrm- 
bru- I 
Л oemzeti stüeiali'lük в biro- 

^zJi víifáxáv&lt n I- ¡ 
val elkï"<4be【》, I' 
túk ц kormányt ё* шггЬиігыИлк " 

Do "Jüűt kril vjiim- 

I л Lok. fluii noiu l№i кЛппуи Ыос- 
г . do A i>ártñ', 

I гпТ:>тттЬт' ' 

hnhirotjkfra jiïtuak- Л 
krátlü inaerBtnrUiuit " 
bcfolyáftolhaíjik. Ah 
iticrt a ewPlilJpfnok . -' 11 
áll urra, Ьо^ Ulti' birodalmi 
gyíikwfu, mitU acoD kívül о | 
паіГуоЬЬ ollmlñioroltN^tfg^l Ь л reol- 1 
jon n drmokráeia КіЫгЫШШаггІ, і 
а ягосІаКгт us и*<т ff vaiárittí'firtah- Г,,ЬсЫ<>! birwnak rájuk, muiï 
■ï Mrrõbrri f"l"Wc^ * 七。" 

л^и Ьиіеп nmoj» ai a £<^(опіат<<т. 
。! ú ki"¿inb nrckrp^^t f-vthnne rolufc, 
mint a ― iür¿«¿ninfl¿«i »iia . - • riLC 1 1" -ш. Ж. 

BOKAVÉDŐ A: X ERZSÉBET SUGARÚT ujrm 

fölmrnilt л Wftb" kii" ЬоШ-Іув- 

bói. Ilyenkor, клі /«стону lijan mm* 
dífE m¿g«ik w л f^níb. А kommü- 
nikrk rtmfUwri'ii ампі v.-síõiltrk- 
іататлі Ttw-pndiilnik л munk ib- 
itok. Таѵамгаі OJEután «ípem ^liõrfik 
" KiWb«-! Suginit Alii! , rió шс^ 

1 g" І10ГОШ mill i» múr rgyíi" van í-ш or«>A<b«n n'm Шок. Mindm *іГІ'*"Л 
t.- MTodAloan «daéiiAk okot, hMf 
Cok пігоЪаЛАІГШІ. 、,M。i,l l'Vt « Л аідіТАг KOI FKLSÉGE, Л GYERMEK, wk- 
клі inkábba miut bármikor, a 'íivfk 
frlirr штуэіп crii**lkrdik a üil" 
gt^bji. Ové a ru|、 шш^ц, ovó 

ша minden. МішЬмі, ütiii vad. Mio- 
íiftn, ami nirg mrgniuaOt. Л ? óniuffi 

bíi¿:vományr0l Ifpaltog ft íakó e^n, 
bi>gy ujrjólciJwfi. л gyrrmck 
ci'a fewen i>rümot, ш Byfnuckrrv. 
Aim'k fnin-icníinUot odaa^íjuk, — 
niimlrjiünkol íòUMoXíuk, шггТ 
£«c»^r V* py"'gc ôlrtrvcï mrgù ï*"»" 
îiatj'"i。,abb nu: a gyermek- Zus- 
Il л К a lõlck harán—' oûlin— ick 
-A "ivek "іЫ oflönpiMyüi, ó' WPi,t 

1гѵг<ЬЧ>Ріі a lùlibi kÖ£ÖH "I 
.ик: „Л fytrmrhtítx ― hála 
nrk ― m*^^ idejcbtn ntrghal' -" 
Ett ліѵаміік і-л тш пеш ѵаруиіік 
ч^ні m >спі " iilobók, akik 

"【 M лраі vndoliii eknmnnk. Brmic 
ікт bah "ifiT " -ô'. fbből a pytrmrkp c««k Aiêrt nrm kiolodiW 
nvomorban' iDcrt m¿g Ídej»*ben тер» 
bah , . , Piniljon " 愈 !ir*ad«tmi 
rcniUfr Г. *erjr bünbÁnüua d Ііои»1о- 

luk г" u eòt^l borzâlmAt iílc, a "е- 
míink tlf Müli- De яжгП кягалопу 
van. M'gMÜl。lP,l а g)-prmek - . - ''1: 
, fE>efmck. dkî ― lúljãlok! ― тгд- 
Ья1,, mirlött mígrâlihelift тоіпл л 

Bl КОТТ MÎMSZTEREK ARC 
КІ^.ГЕІТ íeMcú rucfï ц Cönibot-ког- 
uxiur. Л Hrililpn-kornïiiiy Г9 л 
Kúrolyi-koniiánv ijsi'iii ― <>,ail''i 
otitik bokrríílncW ax cjfy*?* 

(; Íii"l,ü"Wu,¿'i' «fort Wiûdja л 

Ly^t, Штоіп пкЬбІ и rllrn«m— ігЛ 
kril ci\ a #.Írl«üel. 1, Siiriïu^bb 
foriio*abb КіЫаІл i, ѵоіпд я k',r- 
шліі>ііиѴ. TU ill 1 л volt mini-'ítrnW 
шг^огокііГм'. Ui'wn а" л k'"t Wf>r- 
ШАпуІ ugy Mr'}û ri cp'biïtnjr 

я шлкуат ní[>, 2. lb іплг a (л*Іо- Líitfi „К ÍOTl. nagy kíírusitís 

^льь 1OO0 ло*;-іл űron »loii 

ritka vásárlási alkalom 
""JJ ,- ^^^SS^SrST^f^ 
ЪфіаУ^М M* 

Af*W^ îpiaiK Uroílssãn-. ííK w lit innrai 

,- 14 N£F8ZAVik 
Fekete karácsony .1 tiOlUt^Onfl UOf^nrVCWtt '№t 

az №h ^iitifirntU. Mue» hó, nf^m 
fehcTÍrurfc oz ntcók. " háitrtúk, о 
ktrUk. i"、imk és ttdfih. íiópihtí: 
hehnlt fojtoonió hutUtlhòh rrr$z- 
ÍM^nfk о rárogrn H m^o "j/ 柳 
tôbbú Іекік л harw"l"tot, nmtlfjct 
" f ^mmí/Z/f* iiti'irskc- 
,'■ ,rm tvfiott "r"" 

言, Угк*-'г fc'jr'" 

t . hOfj4 cbbm az 

ji " eáro%bnn 

t лгг, игілшс H mi g- 

, . \f i}z rlmlnttartui mti- 

-. ít^k ium'-tjc. A Dunn- 
:îrr* fi Frrrnc Jó' 
, , . , ■ ,:, 'I trtà\ik ",tUt' 

/,':r,i'j,rr <\yuok Îiiinif í-flí'íí 

/ . , ; tlõ rdrí't a 0}/^rrn 

¡ . M . ii lnhnt méa mnnxbtiton 

itílbi ft i«. /Ví/lfi A'rtrócíouy/íií 

, , I I'M/ mfuitrvcntif tl'^^^ch 

。 ' Ч liinnrpt hji sihhi 

, .>, 卩," t h ft unitotúf. 

, fttk nu и "'f'iM'A- 

,,、,、i , j ,i .' u}i kis órönnt і-ч, 
ntrg rrrc m" ttVcti, noha " knrâ- 
ricf>rtj//iT ftJ t/tóhbi rmpohhan nt*u 
j.zoköflcnut оісяб rotf. J Irasitbb 

itfJS/nrVf - " th'í'fft/CfífiÓlft 7 V'*- 

f¡^ért íi/.'. húrom m^h-rt- 

/¿ice! í ' fiUMrl vcMtfgcl 

fth ifJt oknfii vrvò. mert 

lísz ri /« epí/innrj(''hti ri m¿f¡ исш 
fUií. nrro 山" í* t uhirkii, erre 
глга l í' - 'ілкбрсп rirm /<iíji, «tni- 
¡;f,r r is скак л^іікіп telik^ 

-J 人.. , : í ífíírírrfnrnoAA"" '"ГУ- 
tchrtõncn ,uw,J forsjnlom volt ,"í"',- 
batoiu ttr n "Hffi/ іпіЫпігіігШЬші 
Аокан voUak, akik éppen citaJc 
nézrlÜdtH' nem ttilonfjitík a; 

mai hetasct rayik jrlUmsojt^. Sok 

lírA TAMAS SAi" 

itiaff о Al, yn'-ulorpnn, лгНіііиК 
űfííin rlfvhszU: теалсЫеіЬ derekán. 

Mennyi hfiróc^ofxyttd 
mt nv)/i Ltífdi touy! 

Cs-!' '■ ', ■「■■'■■"'-' 

,,i4 . ■ .1 zbld nHáÚT níüH 

t>f> . , . '■ 、: m'í''i-' 

ttmJül a frjssc Q favágó hfiében, 
ecriHiil ng i rtíó n atatt, 
ijcdtrn rrhhrnnck Ы^ЬЬ n dtdcrgv 
fntidorah! 

'Jah шок fát dünitni! 
Ötvenrft ― fííííoí.' ― 
jöj, soh fát гІШспі! 一 

tncTI M lit f^l^flf 一 

tisíi2t"、f"i,"、、 fj'jí'nkríi'h, t'innrpi 

lllrltoril, 

másnavra e&M. A nagyhatalmak nem akarnak 
az optánskasszákba átutalni 

A* Ндѵпя-ІгоіІА b^larúdl jrlrn- 

一," 111 fijiíljilUoiotl a lu-iiniríin * 

J'>^fth U'lrk iiifví'-vc-l j'Mw'l и F4»- 
г、"Ыіи"і »-/. A- '、 ll nlíiiiok iu r- 

.1 Ыг I rkrictt Urli/iíullniH 

lu 直, la* Frwlûorwjiir " Ol""- 

U^n nr. i1tcir> ліпрок ronűcIUo- 
T^、i、rf> bfKHñtniil л rkjukc*« 

\ kÎMÏTilùntujjk il fôlÇnir"?- 

Ы《ѵ л LiiusaTincbaii oiitf*4Íí lvez^tt 
moratórhim c*m"'"、 » ЬнЬогім Ы"іі,,і"Л i4ii、iiL'、Li,i Г.іпЬігІлпк 

li'liO' T í'L'i t <*п.Іі47і'гі"і. Rom fill* M 

,| ' NulInlbiH 

f,.], I I »* «■* !■ I t''l.,'' 

o''lH、'i ■ 、'- I ik'Jim't; bí /Л • іъі 

n jniniiVr íiscjoi csciU*lí'Wtí'ic"k 
llix n Timrybnlnhtuik bcuzgH-^** 

nTilávia \\nuu\v\n итг» ,іг nUn is Лгч "," ― " " üdiim" líl*- 

b>oTitjA ― гІЪопд»". к iro. "«Mt 

íltul'tp¥ tf fit ― К 0ПЬ ,l,Jl:l Г* 
卜 I л l^KlU i«. Ни ІіЧІОа "4ГІГ4 4 Debrecen város №Ъг<нтп ѵЛ«.» l..r»*l»TUMÖjAeÍ bl. 
>ІѵІАг>«ІиІ[ 

Ï, ti ri ft "ll'、i'"'," 

二 。譯, V\ ,rf 
,U .„ 1"""': 't 

у" s ІАІ>Ъ<.^1С л ―、 lolnl '气" "'¿ 
û ;»ѵшм>и*. Кочу «.И-шгк 

"二 W'í Ѵ"'ЬгЧ "'ÍK'"' 二'. к 
h" -,, 》k 1.''. -〉 "J'i:- 

, rí ksu>*ir*«*é» uw» "一 

ni» "„fto.'tf .'1、|". kiWi'll'. 

nrk rivrili'n "".'lie. hn 1i n 
ѴІГМТАІ > t«iliMn..>íÍ honAJiírul.»!. 
t k«lon«l ípHl'mr"* kniolPí-lUf- Гогк"Іо<п M#nkiií.e ínIAÍbon adjanak 

iriiulAkbol ülift If.l>h»í4t Irriaralla. Mü- 
ІпіІИѵЛпгйЬип Cotnboini пшйп 
1>л1 jnïii-'iiln. bnjy 
я caul Ak ""йге "rujloli "і')г,"''П' 卜 

tm " IpnriMObrs Ik> RövíditséH meg 
a mun4ald6tl 

a 40 6rA 墨 ftiunli 矗 雪 1 

Аши Amerikában тлАг Melõ> 

tói»yí-/ñk U n 30 óró- ' 山 él lir' 

vo7fti'sói tjiriják 、 -<iek n 

TiiunkaTiòlkiiliKC^ <'ii> lm - > j "w- 
Iniik rgA'álbilúu ntf*m gofiílolniik » 

<hl"、z""í'ir -'、 ! liai t^iryeílñl " шип к» 
hkjr"ví<,i"、wl õrlirló Л Hzcrvr- 
zt4l minikiiscïk ft>lytntiúk л "nu 
miiTik^brt klkii/'lr*óre mcffiii<iilf»M 
лкг1/> ; itknl iniiirloTifeló tiyllvitiif» 
űyiil.-Ní^kcii hívják föl и кигшйиуі 
¡i mvuMAõ trtrvõijy hooyujtáeüra uitbnnb^n. и bol 1" ' 

/'■■''' '、 

rrortu Sándor "trydij'", »hik ; 
ItenlniD« кілѵлі^і* iî"n fit n 

-, it fofjfiittnk. «*'"ibí^*íi、"l " 

fncliftî win $ilíru Pânitohi W', ''1、-+ 
JavftwjUu. hoiry " kcrwJtcilolmi A temetői csönd" 

丄丄" . . 丄' i;' 

ICOVi'vl.b. )■"■;! , , '■ ' ' . . 

„.„kinek >olu hnxuiilunk. 
«\,|уп-.аЫ>. hogy «иЧ"ЛШн kiyt'-t 

іігЦт fan бкеі. ІІУ TWjr'ink '^ 

K.、t [-Mporlnl k.-i>«-lnek ,、>■ *• <4I>'^ 
„ ,,,,,,,,,,, i '、 Mrtt inr- 

lEUiU ," . 

:二 -, "- 

J,'K、it г ¡' ' 'к I" ,' 、 fi'TfcvTi't Apt 

tbbifóritk T" ír-rtMríon "to. 

trh"l ""- "'i'Hfeiii'í' 卜 

"■'"Мог,"'"'. Л íiл,^.^.Л rlí'e 
li'lk.'lliMi ahU'ií. byííV ny", "шсвоШі' 
■сігѵ" kw— , их nikftlniiiioitek ïnoiiTïau 
nrfít hrrtfL (iridic, 

― ■ _ kùiribU í"。Jü" li I Ai» ЬлхліЛгѵг, 
M&Qdet, ШПОІУ fővárosunk lieW гаЮІІ uti Sc ht Zirnlrr Jânoit i^vt'in* vol! 

Й livtiK-* clni'ïko, ïi ' '卜 

"jíTn'l іЧі il iiuïnkrtF. "J 

SV/ími>fl ѴіЫпк i'h ii 、、; J 

Minilki^t jrviilcsf-n eUosiudiék n 
mi\r l<m"'rU'lf" bíiíñrornli ),"+a 入 
bitüt, »mclv a 40 òtÍis ітіпклІіИ ― • ^^^^^^^^^^^^^^^^^ , . - 

vilamos a Vezér-ulcâban 

I I 、 -■' I. ''К ,, ■ - ■■'Ji'c'flí 

I *。 mee a* uj 、 
>г"". Ах *t>àl*' 
mr《 " гяуНЛгй I 
Ifit épÛL Л V 
Mil tat S' к',"Ш " " lWO. -V, п ,、mljilA' 
kalvtórol. amoly tiqsm - 山/ гі ei 
népxxAmlúlHB rí^ndsirT hfn k," 
sxi.l[. 小、 "^ок ігуйкогІйЧ üj»tfn та" 
Ь<-г>лг. i fry h,'-U,'. »"hrr.n "-、 "。! rlnU" 
u imú. m fif*' ' ■■' ' " , ' 

kÕMi-if^ncIc 1 、 "'a 

A Іші 、、、'", ■ I .1 61 

óv fjlittl лг^ ,'ï*i«if UHU loruJi'U'ft л 1。' 

:mik í» 山 iaron"n i*vl Ti 1 ' 、' I' 

I>>. \ш " 191U kíiiíUt яг ■ ■' 
î.at'* \М. аіМа 0-7 s. л II' ; 
prill (Г. Ami lJ4fiS-bnn Д mm iiuL"" 
п6ігуиіЛ(гЫІпп,і",і ,! fi,i, т*"(г njmrl:'""' 
ГіаО vol I. I'l , . ,■' ■ '「1 

\l] UU HE CtN ' • "I ' 

Vnii inoH fcrnrii m' % I 
hull Ш5, iWlMi'ii 
]lXr7 volt a N^k n【i' 

Ui.ur 簡 wai ifiiVi- 

5.7'V-Viil, u n'ikó clhí l . I ' " 'I 

t>ñn. mint n итак " lar а , 
ban Icirnujrvtibh :, n/itőbblct. I ■ 

1^10 linii я ft ¿vn-'l W'",'W' III I I 

h'"' 丄 лл^тйллк пГ)\ 1 

К likhiAm ■■ 

r>ii-U. Л SAI" I 

""ttmbt* h' -,、 'ifu'" л ""i r'.i)íí rnip' 

mint i'Bju, : ("ru- 

iMi'kpii» IrU 1 -'110、 

kñtri lira в pí'tiiíw 'л ІьілііЬ.ііи II K'it- 
ponll W'iU""k"l "ivnl't""n iTÏ. Kp- г. л :i ■ ■ ■ I ¡be Ar- 

till dl.' '* i|. nor- 

mail's bo 、'- '、,A oo I 

1 
、^ ^-^ >^ 一 ^ 
、 l f 1 1 г IT ъ ' f 4 ■г 

、ь 
II、 |"" 1"» : "1"'、 

Specimeno. Aperas numate Dudekkvar paga.